Undersökningsprogram och resultat

Vårt undersökningsprogram gäller för perioden 2017-2022 och omfattar både kemi, fysik och biologi. Programmet är samordnat med det som gäller för Blekinge kustvatten- och luftvårdsförbund. Vattenvårdsförbundet har avtal med Linnéuniversitetet som ansvarar för provtagningar och analyser.

Programmet omfattar: 

- Kemisk-fysikaliska parametrar i vatten

- Mjukbottenfauna

- Hårdbottenprovtagning (makroalger)

- Metaller och andra miljögifter i sediment

- Metaller och andra miljögifter i biota

- Fiskfysiologi

- Provtagning av växtplankton

- Provfiske

Provtagningslokalerna finns i nedanstående karta. På de olika lokalerna undersöks olika saker. I årsrapporterna (se länk längre ned på sidan) finns mer information om vad som provtas på respektive lokal.

 

ÅRSRAPPORTER

Den senaste årsrapporten (för år 2022) där samtliga provtagningsresultat finns samlade hittar du här: 

hanorapport2022.pdf

 

Tidigare årsrapporter, från år 1998 och framåt, finns HÄR! 

hanoerapport2021.pdf

MÅNADSRAPPORTER 

Klicka HÄR för att ladda ned excelfiler med rådata eller pdf-filer som beskriver de senaste provtagningsresultaten!