Program och resultat

Vårt undersökningsprogram gäller för perioden 2017-2022 och omfattar både kemi, fysik och biologi. Programmet är samordnat med det som gäller för Blekinge kustvatten- och luftvårdsförbund. Vattenvårdsförbundet har avtal med Linnéuniversitetet som ansvarar för provtagningar och analyser.

Programmet omfattar: 

- Kemisk-fysikaliska parametrar i vatten

- Mjukbottenfauna

- Hårdbottenprovtagning (makroalger)

- Metaller och andra miljögifter i sediment

- Metaller och andra miljögifter i biota

- Fiskfysiologi

- Provtagning av växtplankton

- Provfiske

 

ÅRSRAPPORTER

Klicka HÄR för att ladda ned de senaste årsrapporterna där samtliga provtagningsresultat finns samlade!

MÅNADSRAPPORTER

Klicka HÄR för att ladda ned de senaste årsrapporterna där samtliga provtagningsresultat finns samlade!