Stadgar

§1 ÄNDAMÅL Vattenvårdsförbundet för västra Hanöbukten har till uppgift att för medlemmarnas räkning utarbeta, administrera och genomföra ett undersökningsprogram för västra Hanöbukten. Programmet skall klargöra och följa såväl effekterna av utsläpp till kustvattnet som den ekologiska statusen i övrigt samt ge underlag för planering och åtgärder som ett led i att förbättra miljön i västra Hanöbukten. Programmet skall utformas i samråd med de myndigheter som utövar tillsyn enligt miljöbalken och med beaktande av den utsläpps- och recipientkontroll som föreskrivs. Verksamheten ska bedrivas i dialog med verksamma i området. Resultaten av undersökningarna och övriga insamlade uppgifter ska redovisas på ett för medlemmarna lättillgängligt sätt utifrån ställda mål och miljökrav. Verksamheten skall ske inom den ekonomiska ram som fastställs av förbundet.

§2 MEDLEMSKAP Förbundet är öppet för kommuner, företag, myndigheter, organisationer och enskilda som har intresse av västra Hanöbuktens miljö och nyttjande. Medlem betalar medlemsavgift i förhållande till sin påverkan eller sina önskemål om att undersökningar utförs. Representant för medlem har rösträtt på förbundsstämman och kan inväljas som ordinarie i styrelsen. Till förbundet kan adjungeras organisationer av olika slag, som har att bevaka miljön ur central, regional och/eller ideell synpunkt. Ansökan om medlemskap i förbundet skall göras skriftligen hos förbundets styrelse. Förbundsstämman beslutar om ny medlem skall antas. Uppgift om representation av medlem skall skriftligen meddelas förbundets styrelse. Medlem är skyldig att erlägga de avgifter till förbundet som fastställs av förbundsstämman. Medlem som önskar utträda ur förbundet kan göra så efter skriftlig anmälan till styrelsen. Utträde för nästkommande år måste göras senast nio månader före årsskiftet. Medlem som inte fullgör sina skyldigheter mot förbundet får uteslutas av förbundsstämman på förslag av styrelsen. Medlem som utträtt ur förbundet äger ingen rätt till förbundets tillgångar.

§ 3 ORGANISATION Förbundet har följande organisation: Förbundsstämma Styrelse Revisorer

§ 4 FÖRBUNDSSTÄMMA Ordinarie förbundsstämma hålles årligen före maj månads utgång på tid och plats som styrelsen bestämmer. Styrelsen skall tillse att kallelse till ordinarie förbundsstämma sänds till alla medlemmar senast 30 dagar före stämman. Till kallelsen skall fogas föredragningslista och verksamhetsberättelse för det gånga året samt förslag till arbetsplan, budget och medlemsavgifter för kommande verksamhetsår. Extra förbundsstämma skall hållas om en eller flera medlemmar skriftligen hos styrelsen yrkar på att så skall ske. Extra stämma skall därvid anordnas så snart detta är lämpligt och senast inom 30 dagar. Styrelsens ordförande är sammankallade. Kallelse skall ske skriftligen senast 8 dagar i förväg. Till kallelsen skall fogas föredragningslista. Förbundsstämman öppnas av styrelsens ordförande. Vid stämman skall följande ärenden tas upp till behandling:

 1. Val av mötesordförande att leda förhandlingarna.
 2. Val av sekreterare vid mötet.
 3. Stämmans behöriga utlysande.
 4. Justering av röstlängd vid stämman.
 5. Fastställande av dagordning.
 6. Val av två personer att jämte mötesordföranden justera mötesprotokollet.  
 7. Föredragning av styrelsens berättelse (verksamhetsberättelse) inklusive rapportredovisning över utförda mätningar och undersökningar samt resultat- och balansräkning för det gångna verksamhetsåret.
 8. Föredragning av revisorernas berättelse.
 9. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen under den tid berättelsen avser.
 10. Val av styrelseordförande för 1 år.
 11. Val av övriga ledamöter i styrelsen för 2 år och ersättare för dessa för 1 år.
 12. Val av två revisorer för 2 år och ersättare för dessa för 1 år.
 13. Val av tre ledamöter till valberedning, varav en skall vara sammankallande.
 14. Fastställelse av arbetsplan och budget för det kommande verksamhetsåret.
 15. Fastställelse av årsavgift för medlemmarna
 16. Ärenden som av styrelsen eller av medlem jämlikt § 8 hänskjutits till stämman.
 17. Övriga ärenden.

§ 5 REPRESENTATION VID STÄMMA Vid förbundsstämma representeras varje medlem av en utsedd ordinarie ledamot. För den ordinarie ledamoten utses en ersättare. Vid förbundsstämma äger styrelsen samt medlems ordinarie ledamot och ersättare för denne rätt att delta.

§ 6 STYRELSE Förbundsstämman utser styrelse. Styrelsen består av fem ledamöter och minst två ersättare.Styrelsen utser vice ordförande, sekreterare och kassör. Även adjungerad deltagare får inkallas vid behov. Styrelsen initierar och ansvarar för verksamheten under året samt verkställer beslut. Styrelsen sammanträder vid behov. Ordföranden är sammankallande. Kallelse utsändes minst 14 dagar i förväg. Till kallelse fogas föredragningslista.

§ 7 RÖSTNING Vid förbundsstämma har varje medlemsledamot en röst. Vid lika röstetal har stämmans ordförandeutslagsröst, dock att vid val lotten fäller avgörande. Förbundsstämma är beslutsmässig då minst hälften av antalet medlemmar är närvarande genom ordinarie ledamöter eller deras ersättare. Styrelsen är beslutsmässig, då minst tre av antalet styrelseledamöter inklusive ordförande eller vice ordförande är närvarande. Varje styrelseledamot har en röst. Vid lika röstetal har ordförande utslagsröst. Beslut fattas med enkel majoritet.

§ 8 MOTIONER Motioner skall för att kunna upptagas till behandling vid ordinarie förbundsstämma, vara styrelsen tillhanda senast två månaderföre stämman. § 9 EKONOMI Räkenskapsåret omfattar kalenderåret. § 10 REVISION Styrelsens ekonomiska redovisning med resultat- och balansräkning skall senast 30 dagar före stämman överlämnas till revisorerna för granskning. § 11 ANSVARIGHET För förbundets skulder häftar endast förbundets tillgångar inberäknat förfallna ej betalda medlemsavgifter. § 12 ÄNDRING AV STADGARNA Ändring av dessa stadgar skall, för att bli gällande, antagas av två på varandra följande förbundsstämmor, varav minst en ordinarie. § 13 FIRMATECKNING Förbundets firma tecknas av de personer som styrelsen utser till detta.